Garnet Polska

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Karta bezpieczeństwa

1.Identyfikacja produktu

Nazwy produktu  ścierniwo garnet, minerał z rodziny Granatów Almandynowych
Kolor  czerwonawo różowy
Formuła chemiczna  3FeO, AI203, 3SIO2

2. Właściwości chemiczne i fizyczne

Garnet jest czystym i naturalnym piaskiem. Z sześciu głównych odmian Garnetu (almandyn, andradyt,grossular, pirop, spessartyn, uwarowit), almandyn jest najlepszym ścierniwem dzięki kombinacji 3FeO, AI203, 3SIO2. Sprowadzany przez nas Garnet składa się wyłącznie z odmiany almandynowej, więc ścierniwo już naturalnie jest wysokiej jakości.  Szczegółowa specyfikacja techniczna >>

3. Zalecenia przeciwpożarowe

Temperatura zapłonu  niepalne
Nadzwyczajne niebezpieczeństwa pożarowe i wybuchowe  brak
Środki gaśnicze  jak dla otoczenia
Procedura Przeciwpożarowa  jak dla otoczenia

4. Niebezpieczeństwo dla zdrowia 

Niebezpieczeństwa dla zdrowia (ostre I chroniczne)  Nie występuje. Należy ograniczyć ewentualne narażenie na pył
Konsekwencje nadmiernego kontaktu  Wystawienie się na działanie szkodliwego pyłu może powodować podrażnienie oczu, gardła i płuc, kaszel lub duszność.
Procedury nagłej i pierwszej pomocy  Przemycie wodą oczu lub skóry.
Inne  Materiał nie jest toksyczny.

5. Stabilność i Reaktywność

Stabilność   stabilny
Niebezpieczna polimeryzacja    nie występuje
Niebezpieczny rozkład lub produkty uboczne  nie występują

 6. Środki ostrożności i obsługi

Środki, które należy podjąć w przypadku wysypania się materiału  Materiał jest bezwładny więc może być usunięty łopatą, miotłą, odkurzaczem itp.
Metody usuwania odpadów  Jeżeli materiał nie jest skażony innymi niebezpiecznymi środkami może być przekazywany na każde wysypisko według lokalnie obowiązujących wytycznych dotyczących usuwania odpadów stałych o kodzie 12 01 21.
Specjalne środki ostrożności w przechowywaniu  nie dotyczy
Ochrona dróg oddechowych    W przypadku nadmiernego pylenia, zaleca sie stosowanie okapów lub wyciągów zatwierdzonych przez odpowiednią instytucję.